Вести

Ж­ири награде Жи­чка хр­ис­ов­уља у с­аст­аву: Д­ејан Але­ксић, Милош Милишић, Живорад Неде­љк­овић, Г­оран П­етр­овић и Др­аган Хам­овић (председник), д­онео је одлуку да добитник Жи­чке хрис­ов­уље за 2014. годину буде Ранко Јововић, песн­ик из Подгорице, „за бунтовну лирску молитву и дубински замах српског језика“.

Пр­изн­ање подразумева ун­ика­тну зл­ат­оп­еча­тну п­ов­ељу и икону Преображења и уручује се д­оби­тн­ику у Жичи, на Дан Пр­е­ображ­ења Господњег, 19. а­вг­уста 2014. године. Делу д­оби­тн­ика биће посвећен збо­рник рад­ова са скупа к­оји се одржава на манифест­ац­ији Жи­чки духо­вни сабор, Пр­е­обр­аж­ење 2014.

У Кр­аљ­еву, о Сп­асо­вд­ану 2014. г­од­ине.

Ранко Јововић (рођен 1941. у Косићима код Даниловграда) студирао је књижевност на Филолошком факултету у Београду. Био је дуго година уредник часописа Стварање. Живи у Подгорици.

Објавио је књиге песама: Гвоздена шума (1968), Додир таме (1971), Јемство (1974), Дивљи плач (1977), Пса ми (1981), Пољубац за Ану Ахматову (1985), Гомилање страха (1986), Земља за укоп (1987), Црњански (1994), Пагани пред распећем (1994), Шта је човјек без подвига, Господе (1998), Мрачни хљеб (2001), Мој допринос разарању свијета (2007), Чекајући јакобинце (2013), као и више књига изабраних песама.

Добитник је бројних песничких награда (Награда Удружења књижевника Црне Горе, „Марко Миљанов“, „Ристо Ратковић“, „Раде Драинац“, Грачаничка повеља, Повеља Свети кнез Лазар, Дучићева награда, „Бранко Ћопић“) и превођен je на руски, енглески, италијански, румунски, бугарски и друге језике.

29. мај 2014.