ВестиПовеља

Значај и рафинираност књижевне продукције једног издавача може се мерити и процентом откупљених књига од стране Министарства културе. Према том параметру, Издавачка делатност Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Повеља на убедљив начин потврђује статус озбиљног издавача малих размера али великог значаја, јер је ове године на конкурсу Министарства за откуп књига прошла целокупна наша прошлогодишња продукција.

По­ред два­на­ест пе­снич­ких на­сло­ва, ме­ђу ко­ји­ма су и књи­ге Рад­ми­ле Ла­зић, Ни­ко­ле Вуј­чи­ћа, Зла­те Ко­цић, Нена­да Јо­ва­но­ви­ћа, Ни­ко­ле Жи­ва­но­ви­ћа и дру­гих, по­сред­ством от­куп­не про­це­ду­ре би­бли­о­те­ке ши­ром Ср­би­је мо­ћи ће да до­ђу и до књи­га са кри­тич­ким тек­сто­ви­ма Од сти­ха до сти­ха, Ми­хај­ла Пан­ти­ћа, есе­ја о по­е­зи­ји и пе­сни­ци­ма Скри­ве­ни по­сао, Ми­ро­сла­ва Мак­си­мо­ви­ћа, као и до збор­ни­ка књи­жев­но-те­о­риј­ских ра­до­ва о по­е­зи­ји Пе­тра Цвет­ко­ви­ћа, до­бит­ни­ка ,,Жич­ке хри­со­ву­ље“ 2014. го­ди­не – Пе­тар Цветковић,  пе­сник.

28. мај 2015.