Контакт форма

  НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево – контакти

  Директор: Јасминка Марковић, kvbiblioteka@mts.rs
  Руководилац службе за развој и матичне послове: Данка Спасојевић
  Секретар: Иван Бошковић
  Шеф рачуноводства: Негосав Новичић
  Адреса: 36000 Краљево, Цара Лазара 36
  Телефон/факс: 036/321-377, 319-750, 336-480
  E-Mail:
  kvbiblioteka@mts.rs                           (Библиотека)
  bibliozavkv@gmail.com                     (Завичајно одељење)
  nego@kv-biblio.org.rs                        (Шеф рачуноводства)

  Међубиблиотечка позајмица

  (Контакт особе Ана Воштинић и Катарина Јаблановић)
  kvpozajmica@mts.rs

  Часопис за књижевност, уметност и културу Повеља

  Главни и одговорни уредник Дејан Алексић
  Адреса: 36000 Краљево, Цара Душана 39
  Телефон: 036/312-442
  E-Mail:  povelja@mts.rs

  Подаци о правном лицу

  ПИБ: 100244434
  Матични број: 07191014
  Шифра делатности: 9101
  ЈБКJС: 05472
  Текући рачун: 840-32664-09
  Библиотека није обвезник ПДВ-а