Статут Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево

Одлука о изменама и допунама Статута НБСПКВ

Програм рада Библиотеке за 2022. годину

Предлог програма рада НБСПКВ за 2023. годину

Решење о именовању лица за заштиту података о личности

Kонтакт лица задуженог за заштиту података о личности у Народној библиотеци

Извештај о раду за 2021. годину

Обавештење о броју систематизованих и заполсених радних места

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

Правилнико о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево

Финансијски план за 2022. годину

Годишњи план јавних набавки за 2024. годину

Правилник о коришћењу библиотечко-информационе грађе и пружању библиотечко-информационих услуга

Записник о ревизији библиотечко-информационе грађе