У Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево Одељење периодике формирано је 2004. године. Фонд овог одељења садржи више од 300 наслова часописа, 16 000 свезака часописа и 24 наслова новина. На овом одељењу се врши аналитичка обрада изабраних текстова из периодичне литературе, које издвајамо вођени њиховом стручном, научном, културно-историјском и документарном вредношћу. У систему узајамне каталогизације КОБИС аналитички обрађујемо и текстове завичајних аутора који чине завичајну грађу.

Поред великог броја часописа који се баве књижевношћу (Летопис Матице српске, Српски књижевни гласник, Књижевне новине, Књижевни лист, Градац, Градина, Даница, Дело, Домети, Језик данас, Књижевна историја, Књижевност, Међај, Повеља, Реч, Савременик, Свеске, Српски књижевни гласник…), у фонду се налазе часописи који су, почев од средине 20. века, бележили друштвена и политичка збивања, а чије је објављивање окончано деведесетих година прошлог века (Гледишта, Идеје, Марксистичка мисао, Марксизам у свету, Пракса, Преглед, Социјализам…).

Из области економских наука најкомплетнији часопис који Библиотека поседује је Економска политика, а значајни су и Култура, Међународна политика, Међународни проблеми, Теме, који прате савремена политичка и економска збивања код нас и у свету.

Историјске теме покривене су часописима Наша прошлост, Зборник радова Народног музеја у Чачку, Новопазарски зборник

Библиотека поседује и неколико фототипских издања, међу којима су Граничар, лист за политику и привреду (1873) и Новине србске (1874), прве новине на тлу Србије, чији је први број изашао у јануару 1834. године, а основао их је Димитрије Давидовић. Најстарији часопис је Сербскиј летопис из 1825. године, који излази и данас под именом Летопис Матице српске.

Из деветнаестог века су и следећи часописи: Глас јавности(1874), Годишњак. Српска краљевска академија (1887-1938), Граничар (1873), Дело (1894), Јавност (1873-1874), Панчевац (1869-1873), Правник (1893), Преодница (1873-1874), а из прве половине двадесетог века: Архив за правне и друштвене науке (1921-1936), Борба (1941-1943), Венац (1928-1929), Глас права, судства и администрације (1903-1904), Гласник Црвеног крста Краљевине Југославије (1932), Дело (1906-1908), Дом и школа (1938), Економист (1924-1930), Живот и рад (1928-1935), Записи (1941), Здравље (1906-1911), Зорица (1938-1939), Књижевни север (1925-1928), Логорски јеж (1944), Мисао (1921-1933), Млади борац (1944-1945), Предавач (1929), Радничка стража (1919-1920), Српски књижевни гласник (1901-1913, 1920-1940).

Значајну вредност овом одељењу даје збирка укоричених комплета Политике (од 1952. до данас), и Борбе од (1947. до 2003), службених гласила Службени лист СФРЈ/СРЈ/СЦГ (од 1955. до 2006), Службени гласник Републике Србије (од 1960. до данас), као и Књижевне речи и Књижевних новина.

Ову грађу чланови користе искључиво у читаоници Одељења, али је могуће фотокопирати одабране текстове.

Последњих година уобичајили смо набавку 10 наслова дневних новина, 6 недељних листова, 1 локални (Ибарске новости), 2 петнаестодневна и 3 месечна листа.

Када је реч о стручној библиотечко-информационој периодици, 1992. године у фонду се налазио само један часопис из ове области, а данас чувамо десетак наслова часописа који су тематски усмерени на библиотекарство. Међу њима су: Библиотекар, Бележница, Вести, Глас библиотеке, Гласник Народне библиотеке Србије, Годишњак библиотеке Матице српске, Јавне библиотеке, Крагујевачко читалиште, Новине Београдског читалишта, Панчевачко читалиште, Савремена библиотека.

Простор Одељења периодике је климатизован, па пружа пријатан боравак и током летњих месеци. Корисницима је на располагању рачунар и бесплатни бежични интернет.

На Одељењу периодике раде:

Весна Андријашевић, виши дипл. библиотекар

Ивана Хренко, виши дипл. библиотекар

контакт телефон: 036 321 377 лок. 106